O nás

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ABSOLVOVANIE PRÍPRAVY PROFESIONÁLNYCH NÁHRADNÝCH RODIČOV

Príprava pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti sa v CDR BA –Röntgenova,
uskutoční v mesiacoch september – október 2024,
v nasledujúcich termínoch:

23.9.-26.9.2024
07.10.2024
21.10.-24.10.2024

Viac informácii nájdete na našej stránke v sekcii Profesionálny rodičV prípade darovania vecí (oblečenia, hračiek a iné) volať len na číslo 02/ 67 20 94 00

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova je najstarším zariadením svojho druhu na území Bratislavy. Od svojho vzniku v roku 1951 prešiel viacerými organizačnými zmenami.

Spočiatku to bol Dojčenský ústav iba pre malé bábätká. Zariadenie roky patrilo pod Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a bol malo štandardný zdravotnícky charakter. Od 1.1.1997 zariadenie prešlo pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v roku 1998 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti Studienka, s celkovou kapacitou 85 miest. V tom období boli najmenšie deti umiestnené v dvoch vilách na Ceste k Železnej studienke, odkiaľ pramení aj názov STUDIENKA. Ťažko postihnuté deti bývali v dome pod Slavínom a deti predškolského veku v budove bývalej škôlky na sídlisku Ružinov.

Od roku 2004 bol zriaďovateľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. V roku 2005 sa celý detský domov presťahoval do dvoch zrekonštruovaných budov bývalých škôlok na Röntgenovej 6 a Lenárdovej 10 na území Petržalky.

Od 1.7.2011 je zriaďovateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 nám ukladá prijímať len deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Okrem týchto organizačných zmien prechádza detský domov aj procesom transformácie. Personálnymi zmenami sa postupne navýšil počet profesionálnych rodičov, ktorí prebrali deti do jedného, troch a dnes už do šesť rokov. Tieto deti sú takmer výlučne v profesionálnych rodinách. Asi tretina detí v profesionálnych rodinách má zdravotné ťažkosti rôzneho charakteru a aj z tohto dôvodu deti ostávajú žiť v profesionálnej rodine až do svojej dospelosti.

V bratislavskom kraji sme jediné zariadenie, ktoré prijíma aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovateľskú starostlivosť a s kombináciou rôznych postihnutí. Preto na troch špecializovaných skupinách pracujú zdravotné sestry a opatrovateľky.

V r. 2011 sme zriadili jednu špecializovanú skupinu pre deti s duševnými poruchami.

Od r. 2014 všetkých päť skupín v priestoroch detského domova samostatne hospodári s vyčleneným rozpočtom. Dennú starostlivosť o deti zabezpečujú okrem sestier a opatrovateliek vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profesionálni rodičia. Bežný život v skupine zabezpečujú vychovávatelia a pomocní vychovávatelia pod vedením koordinátora tak, aby deti pripravili na bežný život, ktorý ich čaká po opustení detského domova.

V r. 2019 bol Detský domov Studienka premenovaný na Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova

Odbornú prácu zabezpečujú psychologičky, sociálne pracovníčky, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg. Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme fyzioterapiu, canisterterapiu a iné služby podľa potrieb detí a našich možností.

Detský domov má pre deti tieto možnosti umiestnenia:

  • jedna samostatná skupina pre deti,
  • jedna špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnými poruchami,
  • tri špecializované samostatné skupiny pre ťažko postihnuté a chronicky choré deti,
  • 32 profesionálnych rodín, ktoré sa starajú o deti vo svojom domácom prostredí.

Viera, ako rozhodujúci faktor pri poslaní profesionálnej mamy

https://dennikstandard.sk/69109/profimama-rut-valasikova-vsetkych-osemnast-deti-je-v-mojom-srdci/


Dokrútka o PNR vrámci programu Dámsky klub

V 11.minúte a 26 sekunde je začiatok rozprávania. Potom v 1h 13minúte pokračovanie rozhovoru na tému PNR.

Damsky klub archivDokument o nás

Cesta archivRozhovor z rozhlasu s profes. mamkou ťažko postihnutého dieťaťa.