Profesionálny rodič


Zo života jednej profesionálnej rodiny

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14147/267904#702

Primárnym cieľom profesionálnej náhradnej rodiny je dočasné poskytnutie domova dieťaťu a stálosť blízkej osoby, kým nebude možný jeho návrat do biologickej rodiny, prípadne do náhradnej rodiny

Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele umožňuje Centrám pre deti a rodiny umiestniť dieťa do profesionálnej rodiny, ktorá môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie vo svojom dome, byte pre určený počet detí. Profesionálny rodič je zamestnancom Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa veku dieťaťa.

Manželský pár alebo fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym rodičom musí mať aspoň nižšie stredné odborné vzdelanie , musí absolvovať prípravu pre náhradných rodičov v rozsahu 60 alebo 80 hodín v príslušnom CDR, alebo u akreditovaného subjektu, ktorým môže byť neštátna organizácia oprávnená vykonávať túto prípravu.

Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa profesionálnym rodičom podľa zákoni305/2005 §39 ods.4 nie je spôsobilá:
a) ak bola odsúdená pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere viac ako jeden rok

b) ak priznala vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti, za trestné činy ohrozovania pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencie

Ak starostlivosť o dieťa v rodine zabezpečuje len jeden z manželov, ktorý je zamestnancom Centra pre deti a rodiny, vyššie uvedený výrok sa sťahuje aj na manžela, ktorý nie je zamestnancom Centra pre deti a rodiny

Informácie pre záujemcov o absolvovanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov

CDR Bratislava- Röntgenova 6, realizuje prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti pre fyzické osoby so zameraní na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností dôležitých pre prácu profesionálneho rodiča.

Miesto konania prípravy: Centrum pre deti a rodiny, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava

Termín konania prípravy:

Príprava pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti sa v CDR BA –Röntgenova,
uskutoční v mesiacoch september – október 2024,
v nasledujúcich termínoch:

23.9.-26.9.2024
07.10.2024
21.10.-24.10.2024

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.09.2024

Príprava bude realizovaná spôsobom celodenných stretnutí s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania. Hlavné moduly prípravy sú:

  • motivácia pre profesionálne rodičovstvo
  • potreby detí vyrastajúcich v ústavnej starostlivosti, ich osobitosti a špecifiká
  • príchod dieťaťa do PNR
  • dieťa v profesionálnej rodine
  • odchod dieťaťa z rodiny profesionálneho rodiča
  • podporná sieť

Kvalifikačné predpoklady a rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti :

1.) Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v PNS je najmenej (§ 15 ods.1 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z.):

a) nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie,

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné, vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

2.) Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v PNS je najmenej (§ 15 ods.1 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z.):

a) 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,

b) 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie,

c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm.b) vyhlášky č. 103/2018 Z. z., ak ide o a. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky, b. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.

Povolená neúčasť záujemcu na skupinových aktivitách je najviac 10 % časového fondu, pričom musí byť riadne zdokladovaná. Akceptovateľnými dôvodmi sú práceneschopnosť, úmrtie v rodine a pod. Zameškaný čas je potrebné si nahradiť individuálne po dohode s odborným tímom.

Manžel/ka záujemcu o prípravu je povinný zúčastniť sa najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.09.2024

  • poštou na adresu Centrum pre deti a rodiny, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
  • mailom benkovicova@cdrba-rontgenova.sk

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 917 711 080
Mgr. Zuzana Benkovičová

Prihlášku na prípravu nájdete v sekcii dokumenty